Πληροφοριακο Υλικο

Η Alfa Concrete Ltd είναι δεσμευμένη στη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διεργασιών και προϊόντων της. Γι΄αυτό έχουμε επενδύσει και πιστοποιηθεί το 2005 με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 (αριθμός πιστοποιητικού 04 100 050589).

Παράλληλα κανόνας της εταιρείας μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από τη λήψη αυστηρών προληπτικών μέτρων. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού η εταιρεία βρίσκεται στα τελικά στάδια της εφαρμογής συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 9000 KAI 14000

 • Είναι ομάδες πρότυπων οι οποίες έχουν πάρει τις κώδικες ονομασίες ISO 9000 & ISO 14000. Με τη λέξη πρότυπα εννοούμε κείμενα με γενικούς κανονισμούς και πρόνοιες τα οποία μπορούν να εφαρμοσθούν σε πολλούς και διαφορετικούς οργανισμούς και να πετύχουν ομοιογένεια (π.χ. Γενικοί κανονισμοί για την παραγωγή και διάθεση σκυροδέματος).
 • Το ISO 9000 κυρίως ασχολείται με τη διασφάλιση ποιότητας. Δηλαδή ένας οργανισμός εφαρμόζει συνεχώς κάποιες διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στο να προσφέρουν ένα προϊόν ή υπηρεσία με ομοιογένεια και το οποίο εξυπηρετεί τις απαιτήσεις του πελάτη.
 • Το ISO 14000 κυρίως ασχολείται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Δηλαδή ένας οργανισμός εκτελεί κάποιες ενέργειες οι οποίες σκοπό έχουν να αναγνωρίσουν και να μειώσουν σημαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.
 • Άμεσα κανένα από τα δυο πρότυπα δεν εξασφαλίζει ότι το προϊόν μας είναι ποιοτικό ή το καλύτερο στην αγορά. Έμμεσα όμως αυτό πραγματοποιείται εάν το σύστημα μας είναι συμπληρωμένο και δυναμικό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ISO 9000 & ISO 14000

 • Ξεκάθαρη πολιτική και στόχοι
 • Ομοιογένεια εργασίας
 • Καλύτερη οργάνωση και δομή
 • Καλύτερος προγραμματισμός και έλεγχος
 • Ξεκαθάρισμα καθηκόντων του κάθε μέλους του προσωπικού
 • Βελτίωση επικοινωνίας
 • Εκπαιδευτικό εργαλείο για νέο και υφιστάμενο προσωπικό
 • Διεθνής επιβεβαίωση και αναγνωρίσει
 • Διαφημιστικό πλεονέκτημα

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ:

 • Πολιτική και στόχοι
 • Οργανόγραμμα και περιγραφές εργασίας
 • Λήψη παραγγελιών
 • Προσφορές και συμβόλαια προς πελάτες
 • Αγορές υλικών, εξοπλισμού, οχημάτων, εργαλείων και υπηρεσιών
 • Επιλογή και αξιολόγηση προμηθευτών
 • Σχεδιασμός μελετών σύνθεσης σκυροδέματος
 • Προγραμματισμός και εκτέλεση παραγωγής
 • Ποιοτικός έλεγχος (πρώτες ύλες, κατά την παραγωγή και τελικό προϊόν)
 • Λειτουργία και συντήρηση εργοστάσιου παραγωγής
 • Λειτουργία και συντήρηση οχημάτων
 • Διακρίβωση εξοπλισμού
 • Αποθήκευση και διατήρηση πρώτων υλών
 • Μέτρα ασφάλειας και υγιεινής
 • Κατάρτιση και διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού
 • Τήρηση και ανάλυση στατιστικών δεδομένων
 • Επίλυση παράπονων πελατών
 • Αναγνώριση και επίλυση εσωτερικών προβλημάτων (διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες)
 • Επιθεώρηση λειτουργίας της επιχείρησης

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISO 14001) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ:

 • Περιβαλλοντική πολιτική
 • Προσδιορισμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Αναγνώριση νομικών περιβαλλοντικών απαιτήσεων
 • Καθορισμός στόχων και επιδόσεων
 • Πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Περιβαλλοντικοί έλεγχοι και μετρήσεις
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς κανονισμούς
 • Εσωτερική επικοινωνία
 • Σχέδια εκτάκτων αναγκών
 • Αναγνώριση και επίλυση εσωτερικών προβλημάτων (διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες)
 • Επιθεώρηση λειτουργίας της επιχείρησης