Περιβαλλοντικη πολιτικη

Πολιτική Περιβάλλοντος Προστασίας, Υγείας και Ασφάλειας

Η Alfa Concrete Ltd. Θεωρεί την περιβαλλοντική προστασία, υγεία και ασφάλεια για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ως ζωτικής σημασίας, γι’αυτό και δεσμεύεται στη συνεχή διασφάλιση και αναβάθμιση τους.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την προσήλωση μας στους ακόλουθους στόχους:

  • Βελτίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης και πρακτικών όλων των εργαζόμενων
  • Δημιουργία ναι διατήρηση αίνος ασφαλούς και υγιούς χώρου εργασίας σε τομείς όπως ατομική προστασία, συστήματα ασφάλειας στις μονάδες παραγωγής, ορθή σήμανση και σχέδια δράσης.
  • Βελτίωση διεργασιών για μείωση κατανάλωσης νερού και επιπέδων σκόνης και θορύβου.
  • Ανακύκλωση, επαχρησιμοποίηση υλικών (π.χ. μέταλλα, ορυκτέλαια, ελαστικά, κατάλοιπα σκυροδέματος και χαρτί).

Για υλοποίηση των πιο πάνων στόχων η εταιρεία έχει θεσπίσει προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης τα οποία στηρίζονται στις πιο κάτω αρχές:

  • Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές νομοθεσίες, πρότυπα, κανονισμούς και ενδοεπιχειρησιακούς στόχους.
  • Ικανοποίηση των απαιτούμενων πόρων και μέσων. ποτελεσματική ενημέρωση και αμφίδρομη επικοινωνία με τους μέτοχους, προσωπικό, πελάτες.
  • Συνεργάτες και κοινωνικό σύνολο.

Σε τακτά και συχνά χρονικά διαστήματα ελέγχεται η απόδοση των δραστηριοτήτων μας, αναλύονται τα αποτελέσματα και ανασκοπούνται και λαμβάνονται ενέργειες για βελτίωση και επαναπροσδιορισμό των περιβαλλοντικών στόχων.